Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy profesora Švejcara v Praze 12

  Rada městské části Praha 12 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy profesora Švejcara v Praze 12, IČO: 61387363, se sídlem Mráčkova 3090/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
  • Předpokládaný nástup do funkce: 01.08.2017

  Předpoklady:

  • odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) tohoto zákona,
  • svéprávnost,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.
  Požadavky:
  • organizační a řídící schopnosti,
  • základní ekonomické znalosti,
  • znalost problematiky školství a školských předpisů.
  K přihlášce doložte:
  • úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
  • strukturovaný profesní životopis,
  • evaluaci cílů a záměrů ŠVP Základní školy profesora Švejcara v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).
  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, kultury a vzdělávání, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 Modřany nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12 nejpozději do uzávěrky dne 10. 05. 2017 do 12:00 hodin. Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS ZŠ PROFESORA ŠVEJCARA“.

  Případné dotazy na telefonu 261 397 310, Zdeněk Pagač - referent odboru školství, kultury a vzdělávání, e-mail: pagac.zdenek@praha12.cz.

  Milan Maruštík

  starosta

  PhDr. Daniela Rázková

  1. zástupkyně starosty

  Ke stažení: Vyhlášení konkursního řízení Švejcar.pdf

  Vloženo: 22.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2479 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021