Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
  ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

  Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  »    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

  »    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

  »    plná způsobilost k právním úkonům,

  »    bezúhonnost,

  »    zdravotní způsobilost,

  »    znalost českého jazyka.

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

  »    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

  »    znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

  »    základní ekonomické znalosti,

  »    organizační a řídící schopnosti.

   

  Obsahové náležitosti přihlášky:

  »    jméno, příjmení a titul uchazeče,

  »    pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

  »    datum a podpis uchazeče.

   

  K přihlášce přiložte:

  »    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

  »    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

  »    strukturovaný životopis,

  »    koncepci dalšího rozvoje školy (rozsahu max. 5 stran strojopisu),

  »    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  »    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/konkursy),

  »    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky
  (ne starší než 2 měsíce).

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu
  bez udání důvodu.

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením
  „KONKURS – VOŠ grafická a SPŠ grafická, praha 1, hellichova 22“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 12. 4. 2017 do 18 hodin do podatelny:

   

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství a mládeže

  Jungmannova 35/29

  111 21  PRAHA 1

  Vloženo: 22.03.2017 | Dariana Medová | Přečteno: 1497 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021