Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky - Základní škola Písnická v Praze 12

  Rada městské části Praha 12

  v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

  vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace

  Základní škola Písnická v Praze 12, IČO: 61388254

  se sídlem: Písnická 760/11, 142 00 Praha 4 - Kamýk

  Předpokládaný nástup do funkce: 01. 07. 2017

  Předpoklady:

  o odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  o příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) tohoto zákona,

  o svéprávnost,

  o bezúhonnost,

  o zdravotní způsobilost.

  Požadavky:

  o organizační a řídící schopnosti,

  o základní ekonomické znalosti,

  o znalost problematiky školství a školských předpisů.

  K přihlášce doložte:

  o úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

  o doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,

  o strukturovaný profesní životopis,

  o evaluaci cílů a záměrů ŠVP Základní školy Písnická v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),

  o výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  o lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, kultury a vzdělávání, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 Modřany

  nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12 nejpozději do uzávěrky dne 20. 04. 2017 do 12:00 hodin.

  Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS ZŠ PÍSNICKÁ“.

  Případné dotazy na telefonu 261 397 310, Zdeněk Pagač - referent odboru školství, kultury a vzdělávání, e-mail: pagac.zdenek@praha12.cz.

   

  Milan Maruštík

  starosta

  PhDr. Daniela Rázková

  1. zástupkyně starosty

   

  Úplné znění vyhlášení konkursního řízení ke stažení ve formátu PDF zde

  Vloženo: 27.02.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2381 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021