Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 21

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 21, zkráceně P21 – MAP je rozsáhlý projekt probíhající od září 2016 do srpna 2018. Týká se předškolního, základního a volnočasového vzdělávání, kde spolupracují zřizovatelé, jednotlivé ZŠ, MŠ, volnočasové instituce a zainteresovaná veřejnost. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání v Praze 21 a vytvoření platformy pro spolupráci.

V průběhu práce na projektu vzniknou nová partnerství mezi zřizovateli, jednotlivými školami a školkami. Výstupem projektu bude Místní akční plán rozvoje pro oblast Prahy 21 a Strategický rámec, který popíše investiční priority, odrážející charakter vzdělávacích potřeb území Prahy 21 do roku 2020.

Projekt se týká školství v celém správním obvodu Prahy 21. Zapojí se do něj všech 13 základních škol a  mateřských školek, z toho tři soukromé. Dále se na projektu budou podílet odborníci v oboru školství a vzdělávání, místní spolky a veřejnost z řad rodičů.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání v Praze 21 s výhledem do roku 2020. V průběhu projektu dojde k vytvoření nových partnerství mezi zúčastněnými, výměně zkušeností a k vybudování základů budoucí spolupráce.

Projekt bude realizován v období dvou let a jeho rozpočet činí téměř 3 310 000 Kč. Z této částky získáme polovinu z fondů EU, konkrétně Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Dalších 45% je hrazeno ze státního rozpočtu a zbylými pěti procenty se na projektu spolupodílí MČ Praha 21.

Výstupem dvouletého záměru bude Místní akční plán rozvoje pro oblast Prahy 21 a Strategický rámec. V  těchto dokumentech budou popsány potřeby vzdělávacího procesu a také zamýšlené budoucí investiční priority, odrážející charakter vzdělávacích potřeb naší městské části do roku 2020.

Projekt je klíčový ještě v jednom ohledu. Dosud se při financování investic z dotací fondů EU přihlíželo pouze ke kvalitě a oprávněnosti jednotlivých žádostí. Nově budou žádosti o dotace z fondů EU porovnávány s potřebami popsanými ve Strategickém rámci. V případě, že bude daná potřeba popsána ve Strategickém rámci a Místním akčním plánu, bude podle dostupných informací shledána způsobilou pro podporu z fondů EU.

 

Zdroj http://praha21.cz/projekty/map

Vloženo: 30.01.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 4783 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021