Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

  Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  »    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

  »    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

  »    způsobilost k právním úkonům,

  »    bezúhonnost,

  »    zdravotní způsobilost.

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

  »    znalost školských předpisů a školské problematiky,

  »    základní ekonomické znalosti,

  »    organizační a řídící schopnosti.

  K přihlášce přiložte:

  »    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

  »    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

  »    strukturovaný životopis,

  »    koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

  »    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  »    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy),

  »   lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce)

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu    bez udání důvodu.

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – MŠ SPECIÁLNÍ SLUNÍČKO, Praha 5, DEYLOVA 3“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 5. 12. 2016 do 17 hodin do podatelny:   

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství a mládeže

  Jungmannova 35/29

  111 21  PRAHA 1

  Vloženo: 11.11.2016 | Dariana Medová | Přečteno: 1724 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021