Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze

logolinka_OPVVV.jpg

Název projektu: Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 30. 07. 2021
Celkové náklady na projekt: 24 078 129,60 Kč

Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_15_002 v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (dále jen KAP) je nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP bude prioritně zaměřen na oblasti vzdělávání, přímo se týkající

regionálního trhu práce a inovací v hl. m. Praze. KAP bude zpracován realizačním týmem složeným z pracovníků Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s odborným garantem z Národního ústavu vzdělávání.

Z pohledu školské soustavy bude KAP zaměřen zejména na střední a vyšší odborné školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže v hlavním městě Praze. Mezi těmito tématy je i oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti.

KAP v hlavním městě Praze pak má přispět především k:

- zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol

- začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

- rozvoji funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v

území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce,

podpora odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách ve všech jeho aspektech) - propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.

V rámci KAP bude dle závazných postupů OP VVV řešeno 7 povinných prioritních oblastí a další nepovinná témata podle územních specifik kraje:

Povinná témata:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro MŠ)
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) - také pro oblast MŠ a ZŠ
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • Rozvoj kariérového poradenství - také pro oblast ZŠ
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Podpora inkluze
 • Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání - také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání)

Nepovinná témata podle územních specifik kraje:

 • rozvoj výuky cizích jazyků,
 • ICT kompetence,
 • čtenářská a matematická gramotnost,
 • ostatní témata důležitá pro školy/kraj

V rámci realizace projektu proběhne příprava, realizace a vyhodnocení Krajského akčního plánu, a to ve dvou cyklech: v období 2016-2018 a v období 2019-2021.

 

Vloženo: 05.05.2016 | Aktualizováno: 02.09.2016 | Pavel Dvořák | Přečteno: 25101 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021