Vyhlášení dotačního programu MŠMT "Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016"


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s usnesením vlády č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky
a v souladu s návrhem podpory aktivit integrace cizinců na území České republiky vyhlašuje na rok 2016 dotační program ministerstva

„Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016!"

V dotačním řízení budou podpořeny žádosti, které budou obsahovat projekty právnických osob podporujících integraci žáků-cizinců ve školách i mimo ně, rozvoj metodických a výukových materiálů podporujících žáky-cizince při vzdělávání a vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky. Dále budou podpořeny žádosti obsahující projekty zaměřené na efektivnější výuku českého jazyka pro cizince a zvyšování úrovně znalosti českého jazyka jako základu integračního procesu prostřednictvím elektronických učebních programů nebo učebnic (e-learningu) pro různé věkové kategorie dětí a žáků-cizinců s respektováním stupně znalosti českého jazyka (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). Vytvářeny mohou být také elektronické programy a učebnice pro vzdělávání žáků-cizinců v odborných předmětech, které by jim usnadnily výuku těchto předmětů v běžné výuce.

Podporovány budou inovativní projekty obsahující efektivní a progresivní metody vzdělávání, projekty zajišťující kombinaci vizuální a poslechové výuky, systémy na elektronické sdílení učebnic, včetně digitální distribuce a zabezpečení obsahu proti zneužití.

Z Programu jsou vyloučeny žádosti o podporu mateřských a základních škol všech zřizovatelů zapsaných ve školském rejstříku, které mohou své žádosti předkládat v rozvojovém programu pro děti a žáky-cizince.

Program je umístěn na webové stránce  MŠMT – sekce vzdělávání / základní vzdělávání / dotace a granty  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/podpora-aktivit-v-oblasti-integrace-cizincu-na-uzemi-cr-v).

Obecné podmínky pro zařazení projektu do výběrového řízení

  • projekt je v souladu s cíli Koncepce integrace cizinců na území České republiky a se záměry MŠMT v oblasti integrace cizinců, které z této Koncepce vycházejí;
  • projekt splňuje všechny formální náležitosti (viz dále bod 4.);
  • projekt se všemi požadovanými přílohami je doručen  Ministerstvu školství, mládeže
    a tělovýchovy na adresu pro podání žádosti:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Hana Frýdová
Odbor vzdělávací soustavy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Elektronická adresa podání projektu: dpcizinci@msmt.cz

Kontaktní osoba:
PhDr. Hana Frýdová
Tel: 234 811 449
e-mail: frydova@msmt.cz

Projekt musí být podán nejpozději do 18. března 2016 do 14 hod. (za včasné budou považovány projekty, které byly nejpozději ve stanoveném termínu předány žadatelem přímo podatelně poskytovatele nebo byly tento den poskytovateli doručeny držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence).  Nepřijímají se žádosti zaslané faxem.

  • žadatel odevzdá projekt ve dvou písemných vyhotoveních a v elektronické podobě na elektronickou adresu podání projektu, projekty se nevrací ani v případě neschválení dotace;
  • žadatel spolu s projektem předloží stručnou zprávu o své činnosti (výroční zprávu) za rok 2014 (nebo výroční zprávu za rok 2015, pokud ji má k dispozici);
  • v případě, že o dotaci žádá spolek nebo obecně prospěšná společnost, musí být subjekt registrován alespoň od 31. 12. 2014.

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 23.02.2016 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 4670 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021