Vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016“


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách rozvojový program  „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016“ (č.j. MSMT-775/2016-1).

Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení všech zřizovatelů zapsaných ve školském rejstříku a vymezených § 160 odst. 1 a 2 školského zákona a registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy) rozšíření diagnostické základny nákupem diagnostických nástrojů.

Nejvyšší pořizovací cena diagnostického nástroje včetně akreditovaného vzdělávání přímo souvisejícího s užíváním tohoto nástroje nepřekročí 40.000 Kč včetně DPH. Poskytované finanční prostředky mají neinvestiční charakter, nelze za ně pořizovat dlouhodobý hmotný majetek.

Podmínky předkládání žádostí

1. Školská poradenská zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí a soukromá školská poradenská zařízení předkládají své požadavky řazené s přihlédnutím k nejvyšší prioritě příslušnému krajskému úřadu formou vyplněné tabulky uvedené v příloze č. 1, do 9. 3. 2016. Povinnou součástí je příloha č. 5.

Adresa pro doručení žádostí:
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství a mládeže
Mgr. Eva Hlucháňová, oddělení regionálního školství
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Obálku označte: „Rozvojový program - Diagnostická nástroje“

Současně žádost zašlete do 9. 3. 2016 elektronicky na e-mail: eva.hluchanova@praha.eu.

2. Školská poradenská zařízení zřizovaná MŠMT a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, předkládají své požadavky řazené s přihlédnutím k nejvyšší prioritě nejpozději do 9. 3. 2016 přímo na MŠMT.

Více informací, včetně všech formulářů, naleznete na odkazu MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/diagnosticke-nastroje

 

 

 

 

Vloženo: 22.02.2016 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 4287 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021