Vyhlášení rozvojových programů MŠMT vzdělávání cizinců


1.    Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí (č.j. MSMT-4100/2016)

2.    Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců (č.j. MSMT-3229/2016)

3.   Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (č.j. MSMT-3393/2016)

Programy jsou umístěny na webové stránce  MŠMT – sekce vzdělávání / základní vzdělávání / dotace a granty  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1 ).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlásilo dne 18. 2. 2016 rozvojový program:

1.    „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí (č.j. MSMT-4100/2016)“. Rozvojový program je určen právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol zapsaných ve školském rejstříku.

Žádost do programu včetně příloh musí být doručena do termínu 25. 2. 2016 na adresu (do tohoto termínu včetně musí být žádost na Magistrátu hlavního města Prahy zaevidována):

RP_ 3zeme_vyhlaseni na 2016.doc
RP_3zeme_Priloha c1_zadost_KÚ_2016.doc
RP_3zeme_Priloha c2_zadost_skoly_2016.doc
RP_3zeme_Priloha c3_ zaverecne hodnoceni_2016.doc

Adresa pro doručení žádostí:
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství a mládeže
Oddělení regionálního školství
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Obálku označte "RP MŠMT - cizinci".

Současně musí být žádost s předepsanými přílohami v elektronické podobě zaslána na e-mail: halka.smolova@praha.eu.
Neúplné žádosti a žádosti podané po termínu budou vyřazeny.

Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlásilo dne 18. 2. 2016 rozvojový program:

2.    Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců (č.j. MSMT-3229/2016)

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti právnické osoby předložené Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v jednom písemném a v jednom elektronickém vyhotovení. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři žádosti.

text vyhlaseni azylanti na 2016.doc
azylanti Priloha c 1 zadost na 2016.doc

Adresa pro podání žádosti:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vzdělávací soustavy
oddělení koncepce vzdělávací soustavy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Elektronické podání žádosti:  azylanti.rp@msmt.cz.


Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlásilo dne 18. 2. 2016 rozvojový program:

3.   Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (č.j. MSMT-3393/2016)

Žádost do programu včetně přílohy musí být doručena do termínu 26. 2. 2016 na adresu (do tohoto termínu včetně musí být žádost na Magistrátu hlavního města Prahy zaevidována):

text vyhlaseni osoby EU na 2016.doc
MHMP osoby EU Priloha c 1 zadost KU na 2016.doc
osoby EU Priloha c 2 zaverecna zprava skoly.doc

Adresa pro doručení žádostí:
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství a mládeže
Oddělení regionálního školství
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Obálku označte "RP MŠMT - cizinci".

Současně musí být žádost s předepsanou přílohou v elektronické podobě zaslána na e-mail halka.smolova@praha.eu.
Neúplné žádosti a žádosti podané po termínu budou vyřazeny.

 

 

 

 

 

Vloženo: 22.02.2016 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 4473 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021