Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlásilo dne 15. 12. 2015 „Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden – srpen 2016“ (č. j.: MSMT- 44133/2015-1), který je zveřejněn na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/rozvojovy-program-na-podporu-skolnich-psychologu-a-skolnich.

Rozvojový program je určen základním a středním školám, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a nejsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením. Program je vyhlášen na období leden - srpen 2016.

Realizace rozvojového programu je v kompetenci krajů. Pro školy a školská zařízení na území hlavního města Prahy je závazný níže uvedený formulář. Součástí žádosti je životopis psychologa/speciálního pedagoga a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Podmínkou pro možnost zařazení školy do rozvojového programu je naplnění alespoň dvou z uvedených kritérií:

1.    právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo střední školy má ve školním roce 2015/2016 více než 300 žáků,

2.    podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s § 16 školského zákona na celkovém počtu žáků činí minimálně 5 %,

3.    náročnost vzdělávacího procesu z jiného důvodu, např. zvýšený počet žáků vyžadujících specifická podpůrná opatření (cizinci, žáci s nespecifickými poruchami chování apod.) – nutno doložit.

Žádost včetně příloh musí být doručena do termínu 28. 12. 2015 do 12 hod na adresu:  

(do tohoto termínu včetně musí být žádost na Magistrátu hlavního města Prahy zaevidována).

Adresa pro doručení žádostí:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství a mládeže
Oddělení regionálního školství
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Obálku označte "RP MŠMT psychologové a speciální pedagogové – 2016".

Neúplné žádosti a žádosti podané po termínu budou vyřazeny. Formálně správné žádosti škol budou předloženy výběrové komisi k posouzení a výběru.

Výše dotace na úvazek by měla činit 27 500 Kč/měsíc. Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.


Dokumenty ke stažení:

Vyhlášení MŠMT

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3


Vloženo: 17.12.2015 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2807 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021