Rozvojový program MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo dne 2.12.2015 Rozvojový program MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016" (č.j. MŠMT – 36029/2015-1).  Rozvojový program je zveřejněn na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp?lang=1 . Rozvojový program byl upraven dodatkem.

Rozvojový program obsahuje dva moduly - dva rozvojové programy.

Modul A je obsahově zaměřen na finanční podporu asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách,

Modul B je obsahově zaměřen na finanční podporu asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů.

Školy zřizované kraji, obcemi a školy soukromé zašlou žádost o poskytnutí dotace v tomto programu na formuláři stanoveném v příloze č. 1 (1. list) příslušnému krajskému úřadu do 15. 12. 2015.  Součástí žádosti o poskytnutí dotace je kopie platného souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga vystaveného krajským úřadem, na období, na které je o finanční prostředky žádáno.

Adresa pro doručení žádostí na KÚ:
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství a mládeže

Pro modul A : Mgr. Halka Smolová Závorová, oddělení regionálního školství (halka.smolova@praha.eu)

Pro modul B : Mgr. Eva Hlucháňová, oddělení regionálního školství (eva.hluchanova@praha.eu)

Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Přílohy:

Příloha č. 1

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT

Dodatek k rozvojovému programu MŠMT

Vloženo: 04.12.2015 | Pavel Dvořák | Přečteno: 3633 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021