Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

   

  Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498.

   

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  - odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

  - příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

  - způsobilost k právním úkonům,

  - bezúhonnost,

  - zdravotní způsobilost.

   

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

  - znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

  - základní ekonomické znalosti,

  - organizační a řídící schopnosti.

   

  K přihlášce přiložte:

  - ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

  - doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

  - strukturovaný životopis,

  - koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),

  - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),

  - čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy),

  - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

   

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

   

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením „Konkurs – Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498" a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 22. 5. 2015 do 16:00 hod. do podatelny:

  Magistrát hlavního města Prahy

  odbor školství a mládeže

  Jungmannova 35/29

  111 21 Praha 1

   

  Vloženo: 30.04.2015 | Dariana Medová | Přečteno: 4812 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021