Vzorový stipendijní řád - účinný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017

1)    Stipendium je součástí programu na podporu odborného školství v hlavním městě Praze.

2)    Tento vzorový stipendijní řád vychází ze závazných Pravidel pro poskytování motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou (dále jen „pravidel“).

3)    Poskytovatelem stipendia je hlavní město Praha, které stipendium poskytuje prostřednictvím škol jednotlivým žákům.

4)    Stipendium je nenároková platba a poskytovatel může v souladu s pravidly změnit podmínky jeho vyplácení nebo vyplácení stipendia pozastavit.

5)    Stipendium je výplata peněžních prostředků žákům jako jejich příjem, přičemž je podle zákona osvobozeno od všech daní.  

6)    Základní výše stipendia je stanovena na 1 000 Kč měsíčně ve všech ročnících a všech vybraných oborech.

7)    Bonus za vyznamenání v celkovém hodnocení je stanoven na 2 000 Kč v každém pololetí pro všechny ročníky a vybrané obory.

8)    Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání (bez zkráceného studia) ve vybraném oboru středního odborného vzdělání.

9)    Pro přiznání stipendia v prvním ročníku, musí žák po začátku studia absolvovat minimálně tři kalendářní měsíce souvislé školní docházky. V případě, že v tomto období žák zanechá vzdělávání, přeruší vzdělávání, je zahájeno řízení o vyloučení, nebo z jiného důvodu dlouhodobě nenavštěvuje školu, nemá nárok na přiznání stipendia.

10)   V případě, že žák přestoupí z jiné školy nebo z jiného oboru vzdělání do oboru vzdělání podporovaného stipendiem, má po splnění všech podmínek daných stipendijním řádem nárok na stipendium. Stane se tak prvním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém přestoupil.

11)   V případě dlouhodobé absence žáka, například z důvodu nemoci nebo jiných příčin, a činí-li tato absence více jak 50 % docházky z daného období, nárok na vyplacení stipendia v tomto období zaniká.

12)   V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium.

13)   V případě, že žák zanechá vzdělávání, přeruší vzdělávání, je zahájeno řízení o vyloučení, nebo z jiného důvodu dlouhodobě nenavštěvuje školu, nárok na stipendium mu zaniká počátkem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém studium přerušil.

14)   Pro trvání nároku na stipendium nesmí mít žák žádnou neomluvenou absenci, kázeňské opatření uložené ředitelem školy nebo třídním učitelem.

15)   Pokud žák bude mít v pololetí nebo na konci roku sníženou známku z chování, nárok na stipendium zaniká na celé následující pololetí.

16)   Žák má nárok na stipendium tehdy, kdy není hodnocen celkovou známkou z odborných předmětů vybraných oborů vzdělání horší než chvalitebný.

a)    Hodnocení se týká odborných předmětů a odborného výcviku.

b)    Předměty, podle kterých se bude stanovovat nárok na stipendium ve vybraných oborech vzdělání, určuje ředitel školy. Musí se však minimálně týkat odborného výcviku a alespoň jednoho odborného předmětu, který je nosný pro daný obor vzdělání.

c)    Celkové hodnocení bude prováděno, v pololetí a na konci školního roku.

17)   Žák, který bude mít na vysvědčení celkové hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ a současně splňuje podmínky dané stipendijním řádem, obdrží jednorázovou odměnu ve stanovené výši.

18)   Žák má nárok na výplatu stipendia, pokud je i v době výplatního termínu žákem školy. Toto ustanovení neplatí pro úspěšného absolventa, který v řádném termínu školu dokončil a má nárok na stipendium a jeho výplatu v předepsaných termínech.

19)   Stipendium není vypláceno po dobu hlavních školních prázdnin.

20)   O přiznání nároku na stipendium rozhoduje ředitel školy dle schválených pravidel. V případech nesouhlasu žáka s rozhodnutím ředitele školy rozhoduje odbor SMS MHMP.

Dokument ke stažení:

vzorovy_stipendijni_rad_2014.pdf

Vloženo: 14.08.2014 | Aktualizováno: 03.07.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 3059 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021