Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem Praha 10, U Krbu 45/521

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

   

  Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem 108 00  Praha 10, U Krbu 45/521.

   

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • -    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • -    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • -    způsobilost k právním úkonům,
  • -    bezúhonnost,
  • -    zdravotní způsobilost.

   

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

  • -    znalost školských předpisů a školské problematiky,
  • -    základní ekonomické znalosti,
  • -    organizační a řídící schopnosti.

   

  K přihlášce přiložte:

  • -    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • -    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
  • -    strukturovaný životopis,
  • -    koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),
  • -    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
  • -    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz, odkaz školství),
  • -    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

   

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

   

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením „Konkurs - Střední odborné učiliště gastronomie“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 9. 5. 2014 do 15:00 hod. do podatelny:

  Magistrát hlavního města Prahy

  odbor školství, mládeže a sportu

  Jungmannova 35/29

  111 21 Praha 1

  Vloženo: 16.04.2014 | Dariana Medová | Přečteno: 5343 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021