Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4

   
  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

  Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  »    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
  »    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  »    způsobilost k právním úkonům,
  »    bezúhonnost,
  »    zdravotní způsobilost.

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

  »    znalost školských předpisů a školské problematiky,
  »    znalost problematiky sociálních služeb a souvisejících předpisů,
  »    základní ekonomické znalosti,
  »    organizační a řídící schopnosti.

  K přihlášce přiložte:

  »    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  »    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
  »    strukturovaný životopis,
  »    koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu),
  »    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
  »    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu),
  »    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce)

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením
  „KONKURS – JEDLIČKŮV ÚSTAV A MŠ A ZŠ A SŠ, SE SÍDLEM PRAHA 2, V PEVNOSTI 4“ a „NEOTVÍRAT“
  musí být doručeny do 24. 4. 2014 do 18 hodin do podatelny:

  Magistrát hlavního města Prahy
  Odbor školství, mládeže a sportu
  Jungmannova 35/29
  111 21  PRAHA 1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 03.04.2014 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 4337 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021