Sběr dat výkazu S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v ZŠ podle stavu k 31.5.2021

  Sběr dat

  Termín pro odeslání dat ze škol je MŠMT stanoven nejpozději do 10.6.2021.

   

  Výkaz vyplňují všechny základní školy, včetně základních škol samostatně zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „rejstřík“). Výkaz nevyplňují základní školy při zdravotnických zařízeních a základní školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

  Výkaz se vyplňuje za jednotlivá samostatná místa základní školy, kde se uskutečnil zápis (dále jen „pracoviště“), zapsaná do rejstříku. Za pracoviště základní školy se považuje takové pracoviště dané školy, v němž se za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném týdenním rozsahu povinných vyučovacích hodin podle rámcového vzdělávacího programu pro stupeň základního vzdělávání nebo pro jednotlivé ročníky stupně základního vzdělávání do maximální výše podle § 26 odst. 2 ŠZ, a které s jiným vykazujícím pracovištěm téže školy prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani s ním není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako základní škola. V dalším textu se pod pojmem „škola“ rozumí též pracoviště, pokud ze souvislostí nevyplývá jiný výklad. Pokud škola organizovala zápis pouze na jednom pracovišti, vyplní jen jeden výkaz, do kterého zahrne všechny požadované údaje.

  Způsob předání je elektronicky v internetové aplikaci pro sběr dat "Sběr dat regionální školství" na http://sberdat.uiv.cz/login/.

  Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu). Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat". Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

  Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

  IČO: xxxxxxxx sběr dat

  Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.

  Výkaz neodevzdávají školy, v nichž se z jakýchkoli důvodů nekonal zápis do 1. ročníku (škola se bude rušit, škola má pouze 2. stupeň, ve škole s rozšířenou výukou nejsou první ročníky, nedostavilo se žádné dítě k zápisu, apod.). Škola tuto skutečnost oznámí elektronickou poštou správnímu úřadu na stanislav.beldik@praha.eu. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.

  Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením do internetové aplikace kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a systém (server), pro který heslo požadujete.

  Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

   


  Důležité odkazy:

   

  Zdroj: MŠMT

   

   

   

   

   

  Vloženo: 11.02.2013 | Aktualizováno: 03.06.2021 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 10742 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021