Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední škola Náhorní, se sídlem 182 00 Praha 8, U Měšťanských škol 525/1

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

  Střední škola Náhorní, se sídlem 182 00 Praha 8, U Měšťanských škol 525/1

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • odborná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.

  Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

  • znalost školských předpisů a školské problematiky,
  • základní ekonomické znalosti,
  • organizační a řídící schopnosti.

  K přihlášce přiložte:

  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
  • strukturovaný životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
  • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz, odkaz školství),
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do 24. 5. 2012 do 15 hodin do podatelny či poštou na adresu:

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství, mládeže a sportu

  Jungmannova 35/29

  111 21  Praha 1

   

   

   

  Vloženo: 07.05.2012 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 5565 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021