Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří podle stavu k 30.9.2021 a VOŠ podle stavu k 31.10.2021Obrázek bez popisku

Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy. Sběr dat bude probíhat na „ostrém“ serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/.

Aktuálně
======================================================================================================================

Obrázek bez popisku Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik zveřejněno MŠMT ve
sběrové aplikaci "matrika" a ke stažení ZDE.
Upozorňujeme na:
Obory vzdělání L0 + H (SŠ)Od školního roku 2021/22 se mohou žáci středních škol
vzdělávat v oborech L0 (s maturitní zkouškou) a H (svýučním listem). Žáci
vzdělávající se v těchto oborech (viz tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení
vlády č.211/2010 Sb.) by měli být vykazováni s druhem vzdělávání
"Střední s maturitní zkouškou i výučním listem"(nový kód 61pro položku
DRST).

Dále na:
Definici odloučeného pracoviště
Před importem dat zkontrolujte údaje v nabídce „Nastavení částí“, zda odpovídají
skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů). Na stránkách MŠMT
https://www.msmt.cz/file/53592/ nebo
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dulezite-dokumenty
naleznete zpřesňující výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování
nepedagogické práce ze státního rozpočtu, který se primárně týká škol zřízených
obcí nebo krajem. O přidání/odebrání pracoviště žádejte prostřednictvím
Vašeho správního úřadu. Při testování je nutné importovat všechny vytvořené
datové soubory k rozhodnému datu 30.9./31.10.2021.
    -----------------------------------------
Obrázek bez popisku Z důvodu rozložení zátěže sběrových serverů je nanejvýš vhodné, abyste
správnost importovaných souborů ověřili nejdříve na testovacím serveru
https://profa.msmt.cz/matrikas, a to i v měsíci dubnu a teprve následně odeslali
na „ostrém“ serveru již zkontrolovaná data. A je nezbytně nutné, aby všechny
předávané údaje zkontroloval/a ředitel/ka školy, který/á výkaz pro odeslání
správnímu úřadu potvrzuje svým podpisem.

Obrázek bez popisku Údaje o podpůrných opatřeních nadále zapisujte do školní matriky, přestože
se příloha výkazu R 43-01 (soubor „b“ s údaji o podpůrných opatřeních)
(v jarním období nepředává). Pro vykazování poskytovaných podpůrných opatření
s kódem NFN používejte v průběhu celého roku výkaz R 44-99
(na serveru http://sberdat.uiv.cz/login).
 
Obrázek bez popisku Novelou vyhlášky č. 27/2016 je PODPŮRNÉ OPATŘENÍ PEDAGOGICKÁ
INTERVENCE PŘESUNUTO mezi podpůrná opatření prvního stupně. Na základě
Metodického pokynu k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence,
bylo doporučováno ve Vaší evidenci ukončit toto podpůrné opatření
(ve 2. až 5. stupni) k 31. 1. 2021. Při podzimním sběru dat již toto podpůrné
opatření nebude při importu souboru s podpůrnými opatřeními akceptováno.  

Obrázek bez popisku Dále upozorňujeme, aby školy aktualizovali/udržovaly platné kontaktní údaje
pro sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ . Informace,
týkající se sběru dat z matrik MŠMT (které je gestorem sběrů dat) zasílá na tyto
kontaktní údaje, a proto školy, které je neaktualizují, nebo je nemají vyplněné, je
nemusí vůbec obdržet.

Obrázek bez popisku Dále upozorňujeme, aby školy věnovaly pozornost kontrole nastavení částí
(vykazujících pracovišť) u základních a středních škol, tzn. zda před importem
dat nastavení odpovídá skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů).

Obrázek bez popisku Po zdařeném importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav –
výkaz, přehledky. Kontrolou zejména počtu tříd, žáků a jejich speciálních
vzdělávacích potřeb můžete odhalit chyby.

Obrázek bez popisku Další aktuální informace ze sběrové aplikace "matrika" k seznámení ZDE
(v aplikaci naleznete pod ikonou vykřičníku vpravo nahoře).
=======================================================================================================================

Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří k rozhodnému datu 30.9.2021 bude probíhat od 30.9.2021 do 15.10.2021.
Sběr dat ze školních matrik VOŠ k rozhodnému datu 31.102021 bude probíhat od 31.10.2021 do 15.11.2021.

  V rámci sběru dat z matrik jsou sbírány údaje o žácích/studentech se speciálními vzdělávacími potřebami. Data budou předávána formou individuálních dat ze školních matrik a tyto údaje jsou součástí dat dalšího anonymizovaného souboru, který se týká žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a přiznaných podpůrných opatření - z těchto dat se vygeneruje příloha "R 43-01 výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2022". Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2021. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2021 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

V rámci sběru dat k 30.9./31.10.2021 odesíláte na správní úřad:

 • základní školy (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M3, případně příloha R43-01 
 • střední školy (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M8, případně příloha R43-01 
 • konzervatoře (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy M9, případně příloha R43-01 
 • vyšší odborné školy (podle stavu k 31.10.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M10, případně příloha R43-01

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

IČO: xxxxxxxx sběr dat

 

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem/MŠMT k opravě) základní školy (M3), střední školy (M8), konzervatoře (M9) nebo vyšší odborné školy (M10) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete ZDE.


Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možné testovat správnost předávaných dat k rozhodnému datu 30.9.2021 (ZŠ, SŠ a konzervatoře) resp 31. 10. 2021 (VOŠ). Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.


 • Aktuality ke sběru dat zveřejňované na webu MŠMT zde.
 • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
 • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
 • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
 • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
 • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
 • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


zdroj: MŠMT

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 12.03.2012 | Aktualizováno: 22.09.2021 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 18445 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021