Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří podle stavu k 30.9.2022 a VOŠ podle stavu k 31.10.2022Obrázek bez popisku

Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy. Sběr dat bude probíhat na „ostrém“ serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/.

Obrázek bez popisku

Aktuálně
======================================================================================================================

Obrázek bez popisku Informace pro sběr dat ze školních matrik zveřejněno MŠMT ve sběrové aplikaci "matrika"
a ke stažení ZDE.

Upozorňujeme:
Na vykazování uprchlíků z Ukrajiny: v položce kvalifikátor státního občanství (položka KSTPR)
musí mít žák/student, který je v režimu dočasné ochrany, uvedeno „Azylant nebo žadatel o azyl,
osoba s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR“ (kód 7), ne např. „Cizinec bez trvalého pobytu
v ČR“.

Od 22. března 2022 vydává Ministerstvo vnitra víza za účelem dočasné ochrany (s maximální
dobou platnosti do 31. 3. 2023). Tato víza jsou vyznačována formou vízových štítků do cestovních
dokladů, pokud jimi cizinci disponují, nebo na zadní stranu hraniční průvodky (papírový doklad
malého formátu), pokud cestovním dokladem nedisponují.

Na adrese https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-2-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/ 
jsou zveřejněny důležité Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního
školství.

V položce Zahájení docházky do základní školy by žáci základních škol přijatí v rámci „zvláštního“
zápisu měli mít uveden kód U – Přijetí uprchlíka z Ukrajiny. V případě, že žák již přestupuje z jiné
školy v ČR, bude mít uveden v položce Zahájení docházky do základní školy/Zahájení vzdělávání
ve VOŠ/konzervatoři/SŠ standardní kód E – Přestup z jiné školy.

V případě, že žák/cizinec plnící povinnou školní docházku na trvalo opustí území ČR nebo se bez
omluvy dlouhodobě neúčastní vyučování, v položce Ukončení školní docházky bude uveden
kód G – Ukončení docházky cizince do školy v ČR.
======================================================================================================================

 

Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří k rozhodnému datu 30.9.2022 bude probíhat od 30.9.2022 do 15.10.2022.
Sběr dat ze školních matrik VOŠ k rozhodnému datu 31.10.2022 bude probíhat od 31.10.2022 do 15.11.2022.

Dále upozorňujeme, aby školy věnovaly pozornost kontrole nastavení částí (vykazujících pracovišť) u základních a středních škol. Před importem dat zkontrolujte údaje v nabídce „Nastavení částí“, zda odpovídají skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů). Na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/file/53592/ nebo https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dulezite-dokumenty naleznete zpřesňující výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu, který se primárně týká škol zřízených obcí nebo krajem. O přidání/odebrání pracoviště žádejte prostřednictvím Vašeho správního úřadu. Při testování je nutné importovat všechny vytvořené datové soubory k rozhodnému datu 30.9./31.10.2022.

Z důvodu rozložení zátěže sběrových serverů je nanejvýš vhodné, abyste správnost importovaných souborů ověřili nejdříve na testovacím serveru https://profa.msmt.cz/matrikas a teprve následně odeslali na „ostrém“ serveru již zkontrolovaná data. A je nezbytně nutné, aby všechny předávané údaje zkontroloval/a ředitel/ka školy, který/á výkaz pro odeslání správnímu úřadu potvrzuje svým podpisem.

Po zdařeném importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav – výkaz, přehledky. Kontrolou zejména počtu tříd, žáků a jejich speciálních vzdělávacích potřeb můžete odhalit chyby.

Další aktuální informace ze sběrové aplikace "matrika" k seznámení ZDE (v aplikaci naleznete pod ikonou vykřičníku vpravo nahoře).

V rámci sběru dat z matrik jsou sbírány údaje o žácích/studentech se speciálními vzdělávacími potřebami. Data budou předávána formou individuálních dat ze školních matrik a tyto údaje jsou součástí dat dalšího anonymizovaného souboru, který se týká žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a přiznaných podpůrných opatření - z těchto dat se vygeneruje příloha "R 43-01 výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2023". Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2022. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2022 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99 (na serveru http://sberdat.uiv.cz/login). Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

V rámci sběru dat k 30.9./31.10.2022 odesíláte na správní úřad:

 • základní školy (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M3, případně příloha R43-01 
 • střední školy (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M8, případně příloha R43-01 
 • konzervatoře (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy M9, případně příloha R43-01 
 • vyšší odborné školy (podle stavu k 31.10.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M10, případně příloha R43-01

Obrázek bez popiskuPo odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h.

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Předmět" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
„Sběr dat IČO XXXXXXXX“
nebo
„sběr dat IČO XXXXXXXX“ 

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem/MŠMT k opravě) základní školy (M3), střední školy (M8), konzervatoře (M9) nebo vyšší odborné školy (M10) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete ZDE.


Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možné testovat správnost předávaných dat k rozhodnému datu 30.9.2022 (ZŠ, SŠ a konzervatoře) resp 31. 10. 2022 (VOŠ). Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.


 • Aktuality ke sběru dat zveřejňované na webu MŠMT zde.
 • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
 • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
 • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
 • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
 • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
 • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


zdroj: MŠMT

Elektronický sběr dat

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 12.03.2012 | Aktualizováno: 22.09.2022 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 19464 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021