Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

   

  Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4,

  se sídlem Bartákova 1200/4, Praha 4

   

  Předpoklady pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)

  • odborná kvalifikace a praxe podle § 17 zákona o pedagogických pracovnících
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.

   

  Požadavky pro výkon funkce ředitele

  • znalost školských předpisů a školské problematiky,
  • základní ekonomické znalosti,
  • organizační a řídící schopnosti.

   

  K přihlášce přiložte:

  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
  • strukturovaný životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
  • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

   

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

   

  Další informace můžete získat na odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, oddělení sportu a volného času, tel. 236 005 908.

   

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do 9. 11. 2011 do 14:00 hodin na adresu:

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

  Jungmannova 35/29

  111 21  Praha 1

  Vloženo: 21.10.2011 | Martina Alešová | Přečteno: 2610 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021