Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace:

  Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

  Předpoklady pro výkon funkce ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • odborná kvalifikace a praxe podle zákona o pedagogických pracovnících,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.

  Požadavky pro výkon funkce ředitele:

  • znalost školských předpisů a školské problematiky,
  • základní ekonomické znalosti,
  • organizační a řídící schopnosti.

  K přihlášce přiložte:

  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících  potvrzený posledním zaměstnavatelem,
  • strukturovaný životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na www.praha-mesto.cz, odkaz školství),
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíců).

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Další informace na odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, oddělení speciálního školství, tel. 236 005 256.

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do 10.11.2011 do 16:00 hodin na adresu:

  Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

   

   

   

   

  Vloženo: 21.10.2011 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 2771 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021