Přehled středních škol, které budou vypisovat 2. a další kola přijímacího řízení

PŘEHLEDY VOLNÝCH MÍST

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP zveřejňuje podle § 60 odst. 22 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a průběžně aktualizuje nabídku volných míst pro druhá a další kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2010/2011. Nabídka se týká denní i jiné formy vzdělávání i nástavbového studia. Zvlášť jsou uvedeny obory s talentovou zkouškou.

Všechny školy zveřejňují kritéria přijímacího řízení na svých webových stránkách.

Přehled středních škol, které budou vypisovat 2. a další kola přijímacího řízení, bude průběžně aktualizován.

Přehled volných míst v oborech vzdělání s talentovou zkouškou na středních školách po 1. kole přijímacího řízení

 

Tabulky s přehledy jsou v excelu, příslušný typ školy naleznete na záložce.

Přehled volných míst na gymnáziích a středních školách zřizovaných hlavním městem Prahou

Přehled volných míst na soukromých a církevních středních školách

 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Střední školy

Ředitel střední školy zveřejní nejpozději do 31. ledna 2010 rozhodnutí o konání přijímací zkoušky spolu s kritérii a předpokládaným počtem přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a vyhlásí nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat až tři přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory) nebo jej můžete zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané střední školy do 15. března 2010! V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné vyjádření. Základní škola pouze potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce, zpracovává výstupní hodnocení žáka, vydává a eviduje zápisové lístky.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který může vzít uchazeč jen jednou zpět.

Do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia mohou být přijati uchazeči i z druhého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.

Pro první kolo přijímacího řízení je stanoven jednotný termín přijímacích zkoušek ve středních školách, a to v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2010 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Konkrétní dny určí ředitel školy. Do vyššího stupně gymnázií postupují všichni žáci, kteří úspěšně ukončili poslední ročník nižšího stupně gymnázia.

Přihláška ke vzdělávání do jiné než denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy do 20. března 2010.

Přijímací zkoušky do jiné než denní formy vzdělávání se konají v pracovních dnech od 2. do 17. května 2010.

Vzdělávání ve středních školách se realizuje podle školních vzdělávacích programů (dále jen „ŠVP“), které školy vypracovávají na základě rámcových vzdělávacích programů stanovených pro každý obor vzdělání. ŠVP umožňují školám nabízejícím stejný obor vzdělání se částečně profilovat. Gymnázia již pomocí ŠVP vzdělávají, střední odborné školy tyto programy zavádějí postupně. Proces by měl být ukončen k 1. 9. 2011, kdy by měly všechny střední školy vzdělávat pouze podle ŠVP.

 

Střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře

Ředitel střední školy a konzervatoře vyhlásí nejpozději do 31. října 2009 první kolo přijímacího řízení a zveřejní kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory) nebo jej můžete zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat až tři přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané střední školy nebo konzervatoře do 30. listopadu 2009. V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné vyjádření. Základní škola pouze potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce, zpracovává výstupní hodnocení žáka, vydává a eviduje zápisové lístky.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři je zaveden zápisový lístek, který může vzít uchazeč jen jednou zpět.

Talentové zkoušky na středních školách se konají v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2010, v konzervatořích od 15. do 31. ledna 2010.

Přihláška ke vzdělávání do jiné než denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy a konzervatoře do 30. listopadu 2009.

Uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení, si může podat přihlášky do dalších kol přijímacích řízení s talentovou zkouškou (pokud budou vypsány) nebo si může podat tři přihlášky ke vzdělávání na střední škole v prvním kole přijímacího řízení do ostatních oborů středního vzdělávání.

 

Vyšší odborné školy

Ředitel vyšší odborné školy zveřejní v dostatečném předstihu, nejméně dvouměsíčním, lhůtu pro podání přihlášky, doklady, které jsou její součástí, kritéria přijímacího řízení, termíny konání přijímací zkoušky včetně její formy a rámcového obsahu, popřípadě další podmínky přijetí ke vzdělávání.

Přihláška ke vzdělávání na vyšší odborné škole se podává na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory) nebo jej můžete zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT.

Uchazeč si může podat pro první i další kola přijímacího řízení libovolný počet přihlášek.

Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vyšší odborné školy do 31. května 2010.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají nejdříve 1. června 2010. Poslední kolo přijímacího řízení se může konat nejpozději do 30. září 2010.

 

Vloženo: 29.04.2010 | Aktualizováno: 19.08.2010 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 65791 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021