Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

  Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5

  Předpoklady pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • odborná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.

  Požadavky pro výkon funkce ředitele:

  • znalost školských předpisů a školské problematiky,
  • základní ekonomické znalosti,
  • organizační a řídící schopnosti.

  Přihláška musí obsahovat:

  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
  • strukturovaný životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na www.praha-mesto.cz, odkaz školství, zveřejněný inzerát),
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíce).

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do 29.5.2009 do 14.00 hod na adresu:

   

  • Magistrát hlavního města Prahy
  • odbor školství, mládeže a tělovýchovy
  • Jungmannova 35/29
  • 111 21   Praha 1

   

   

   

   

  Vloženo: 07.05.2009 | Aktualizováno: 11.05.2009 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 5286 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021