Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

  Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41.

  Předpoklady pro výkon funkce ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • odborná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.

  Požadavky pro výkon funkce ředitele:

  • znalost školských předpisů a školské problematiky,
  • základní ekonomické znalosti,
  • organizační a řídící schopnosti.

  K přihlášce přiložte:

  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
  • strukturovaný životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
  • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz , odkaz školství),
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do 20. 4. 2009 do 14:00 hod. na adresu:

  Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

   

   

   

   

   

  Vloženo: 02.04.2009 | Zdeněk Hübner, OMT | Přečteno: 5573 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021