Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12

  Rada  hlavního  města  Prahy  vyhlašuje  v  souladu  s  §  166  odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  a  konkursních  komisích,  konkursní  řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace:

  Základní  umělecká  škola, Praha 1, Biskupská 12

  se sídlem 110 01  Praha 1, Biskupská 12

  Předpoklady pro výkon funkce ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb.,
  • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.

  Požadavky pro výkon funkce ředitele:

  • znalost školských předpisů a školské problematiky,
  • základní ekonomické znalosti,
  • organizační a řídící schopnosti.

  K přihlášce přiložte:

  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe podle  § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zaměstnavatelem
  • strukturovaný životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu),
  • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • čestné prohlášení ve smyslu  § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech  a  organizacích České a Slovenské  Federativní  Republiky,  České  republiky  a  Slovenské  republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz, odkaz školství),
  • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců).

  Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2009

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do 17. 4. 2009 do 14:00 hod. na adresu:

  Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungamnnova 35/29, 111 21  Praha 1

   

  Vloženo: 01.04.2009 | Aktualizováno: 02.04.2009 | Zdeněk Hübner, OMT | Přečteno: 5864 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021