Konkursní řízení na ředitele Gymnázia Milady Horákové se sídlem Praha 4, Na Planině 1393

  Rada hlavního města  Prahy  vyhlašuje  v  souladu  s § 166 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního   řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele:

      Gymnázia Milady Horákové se sídlem Praha 4, Na Planině 1393

  Gymnázium Milady Horákové je nově zřízené gymnázium, které zahájí svoji výchovně vzdělávací činnost k 1.9.2009 a bude poskytovat vzdělávání ve čtyřletém oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Nejvýraznějším rysem nového gymnázia bude orientace na problematiku novodobých českých dějin.

  Prioritní úkoly

  • připravit a realizovat přijímací řízení na školní rok 2009/2010
  • zpracovat školní vzdělávací program
  • zajistit personální, ekonomické a materiální podmínky pro činnost školy
  • zabezpečit výuku žáků ve dvou třídách 1. ročníků od 1.9.2009 

  Požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

  • odborná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu dle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (znalost českého jazyka)
  • plná způsobilost k právním úkonům
  • znalost školských předpisů a školské problematiky
  • občanská a morální bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost
  • organizační a řídící schopnosti

  Další požadavky

  • vztah k české historii zvláště pak k novodobým dějinám
  • kreativita při spolupráci s organizacemi zabývajícími se pamětí národa
  • pozitivní a aktivní přístup k řešení problémů

  Přihláška musí obsahovat:

  • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem
  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
  • strukturovaný životopis
  • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran)
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (příslušný formulář lze najít na www.praha-mesto.cz, odkaz školství, zveřejněný inzerát)
  • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)

  Předpokládaný nástup do funkce:

  1.1.2009 ( do 30.6.2009 na částečný úvazek, od 1.7.2009 plný úvazek)

   

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s označením „konkurs neotvírat“ musí být doručeny do 12.11.2008 do 16.00 hod. na adresu:

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

  Jungmannova 35/29

  111 21  Praha 1

   

  Případné dotazy a další informace na odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1, oddělení krajského školství

  • vedoucí odd. Mgr. Lenka Němcová, tel.: 236 00 5903
  • tajemník konkursní komise Bc. Daniela Kulhavá, tel.: 236 00 5274

   

  Vloženo: 17.10.2008 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 3700 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021