Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020/2021

  Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2020 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.

  Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybrané školy do 1. března 2020!

  Jednotná přijímací zkouška z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace se koná vždy pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou – skupina oborů 82 Umění a užité umění), a to ve 2 termínech. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

  Termíny:

  Studium

  Řádný termín testů

  čtyřleté (+ nástavby)

  14. 4. 2020
  15. 4. 2020

  šestileté a osmileté

  16. 4. 2020
  17. 4. 2020

  Náhradní termín - 13. 5. a 14. 5. 2020. Ředitel školy může v kritériích dále stanovit 2 termíny pro školní přijímací zkoušku (její obsah a formu stanovuje ředitel školy).

  Každý uchazeč může písemný test jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (2 přihlášky), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí a ve druhém stanoveném termínu na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí.

  Nejpozději 28. dubna 2020 Centrum zpřístupní hodnocení z jednotné přijímací zkoušky uchazeče příslušné střední škole. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

  Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu jednotné přijímací zkoušky. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce nebo školní přijímací zkoušce.

  Jednotná přijímací zkouška se pro další kola přijímacího řízení nekoná. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

  Pro obory vzdělání s výučním listem (nekonají jednotnou přijímací zkoušku) se školní přijímací zkoušky mohou konat v období od 22. do 30. 4. 2020, resp. zveřejňovat výsledky, pokud se přijímací zkouška nekoná.

  Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat 2 přihlášky ke vzdělávání ve střední škole do 1. března 2020.

  Více informací naleznete:

  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

  https://prijimacky.cermat.cz/

  Přehled volných míst v PDF:

  Přehled volných míst v PDF:

  Přehled volných míst MS Excel: střední školy zřizované HMP (pokud MS EXCEL hlásí při otevírání souboru problém s obsahem - klikněte na "ANO")

  Přehled volných míst MS Excel: střední školy jiných zřizovatelů (pokud MS EXCEL hlásí při otevírání souboru problém s obsahem - klikněte na "ANO")

  Vloženo: 20.2.2020 | Aktualizováno: 9.3.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 183 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007