Výběrové řízení na pozici: kontrolor / kontrolorka v odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0238)

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.  

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na  www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. ledna 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Požadujeme

·    vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

·    orientace v oblasti veřejnosprávních kontrol

·    zkušenosti v oblasti účtování

·    znalost souvisejících právních předpisů, zejména znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění

·    znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)

·    komunikační schopnosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

·    samostatnost a zodpovědný přístup

Vítány

·    zkušenosti s hospodařením příspěvkových organizací

·    praxe v samosprávě či státní správě

·    úspěšně složená zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku školství (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání)

Nabízíme

·    stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy

·    pružnou pracovní dobu

·    osobní příplatek po zkušební době

·    podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku

·    5 týdnů dovolené

·    3 dny zdravotního volna (sick days)

·    příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

·    podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina

·    příspěvek na stravování formou stravenek

·    příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití

    … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Stručná náplň práce

Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.

Samostatné provádění kontrol hospodaření vícezdrojového financování rozdílných typů příspěvkových organizací v působnosti odboru, zejména:

·    analýzy jednotlivých rizikových oblastí činnosti organizací a stanovuje zaměření kontroly,

·    analýzy a zpracování souhrnných informací o výsledcích kontrol,

·    kontrolní činnost ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace,

·    kontroly dokumentace škol, související s poskytnutými finančními prostředky a s předmětem činnosti kontrolované organizace,

·    kontrola správnosti a účelnosti vynakládání finančních prostředků,

·    kontrola dodržování obecně platných předpisů souvisejících s činností organizací,

·    vyhodnocování kontrolních závěrů zjištěných v příspěvkových organizacích v působnosti odboru,

·    kontrola realizace uložených opatření k nápravě nedostatků.

Zajišťování spisové služby.

Vloženo: 22.1.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 482 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007