Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2018

  Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 2726 ze dne 23. 10. 2018  k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2018 ukládá ředitelům právnických osob zřízených hl.m. Prahou provést inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy (dále jen inventarizace), kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená hl. m. Prahou a odevzdat příslušnému odboru doklady dle Metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2018 (tab. B) a to s termínem plnění do 5. 2. 2019.

  Vzhledem k tomu, že inventarizační komise odboru SML následně zpracovává, kontroluje, opravuje a kompletuje Vámi zaslané podklady za celý odbor (všechny příspěvkové organizace) s termínem plnění do 15. 2. 2019, žádáme Vás o doručení příslušných dokladů nejpozději do 31. 1. 2019.

  Při inventarizaci je nutno postupovat v souladu s právními předpisy a Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2018 (dále jen Metodický pokyn).

  Nemovitý majetek ve vlastnictví hl.m. Prahy bude inventován v počítačovém programu pro evidenci a správu nemovitostí – IS SEM ENO. Aktualizace dat roku 2018, která se týká inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřeného příspěvkovým organizacím do správy, bude provedena odborem SML MHMP.

  Usnesení Rady hlavního města Prahy, Metodický pokyn, informace a pokyny k provedení inventarizace včetně požadovaných podkladů k provedení aktualizace inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy v počítačovém systému IS SEM ENO, byly rozeslány do datových schránek jednotlivých příspěvkových organizací a naleznete je v následujících přílohách. (Podklady naleznete v příloze datové zprávy.)

  Vzhledem k náročnosti tohoto úkolu Vás žádáme o důsledné dodržení Metodického pokynu a předložení požadovaných dokumentů a podkladů k inventarizaci v předepsaných termínech.

  Přílohy:

  1.    Usnesení Rady HMP č. 2726

  2.    Inventarizace 2018 - inventární karty, tabulky

  3.    Jmenování hlavní inventarizační komise odboru SML MHMP

  4.    Pokyny pro inventarizaci příspěvkových organizací 2018

  5.    Seznam inventarizačních míst odboru SML MHMP k 31. 12. 2018

  6.    Tabulka B - rok 2018

  Vloženo: 6.12.2018 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1017 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007