Konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, se sídlem Praha 3, Lucemburská 1856/40

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, se sídlem Praha 3, Lucemburská 1856/40

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

»    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

»    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

»    plná způsobilost k právním úkonům,

»    bezúhonnost,

»    zdravotní způsobilost,

»    znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

»    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

»    znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

»    základní ekonomické znalosti,

»    organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

    » jméno, příjmení a titul uchazeče,

    » pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

    » datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

»    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

»    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

»    strukturovaný životopis,

»    koncepci dalšího rozvoje pedagogicko-psychologické poradny (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce, v případě, že se uchazeč stane vítězem,

»    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

»    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy),

»    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce),

»   souhlas se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – PPP pro Prahu 3 a 9“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 1.10.2018 do 18 hodin do podatelny:   

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství a mládeže

Jungmannova 35/29

111 21  PRAHA 1

Vloženo: 13.9.2018 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1348 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007