Vyhlášení soutěže o nejlepší návrh plakátu k akci SCHOLA PRAGENSIS 2018

  logoSchola18cmykPoz.jpg

  Hlavní město Praha

  Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství a mládeže

  vyhlašuje soutěž

  na vytvoření reklamního plakátu k veletrhu pražského školství a vzdělávání

  Schola Pragensis 2018

  Předmět soutěže:

  Předmětem soutěže je navrhnout plakáty pro 23. Ročník veletrhu a přehlídky pražských středních, vyšších odborných škol a vzdělávání Schola Pragensis 2018 za níže specifikovaných podmínek.

  Účastníci soutěže:

  Soutěž je vyhlášena jako veřejná, neanonymní. Je určena všem žákům a studentům škol, které se rozhodnou pro účast jako vystavovatelé na 23. ročníku výstavy Schola Pragensis 2018 (dále jen „soutěžící“).

  Vyhlašovatel:

  Hlavní město Praha, IČO: 00064581, sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

  Magistrát hlavního města Prahy

  odbor školství a mládeže

  Jungmannova 35/29

  Praha 1

  zastoupený:

  Mgr. Lenkou Němcovou

  ředitelkou odboru školství a mládeže

  (dále jen „vyhlašovatel“)

  Podmínky soutěže:

  1.    Soutěžící předloží prostřednictvím své školy vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně označené a podepsané návrhy dodá nejpozději do dne 29. 6. 2018.

  2.    Soutěžní návrh musí být do výše uvedené doby doručen na adresu pracoviště vyhlašovatele:

  Magistrát hlavního města Prahy

  Odbor školství a mládeže

  Jungmannova 35/29

  111 21  Praha 1

  Škola doručí jednotlivé soutěžní návrhy v uzavřené obálce označené v levém rohu nápisem: „SOUTĚŽ – PLAKÁT SCHOLA PRAGENSIS 2018“

  3.    Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce a bude obsahovat minimálně tyto informace:

  - Schola Pragensis

  - 23. ročník

  - veletrh, přehlídka a nabídka pražských škol

  - Kongresové centrum Praha, stanice metra C - Vyšehrad

  - 22. – 24. 11. 2018

  - Čtvrtek, Pátek 9 – 18 hod., Sobota 9 – 15 (nebo zkratky dnů)

  - vstup zdarma

  - www.scholapragensis.cz

  Doporučené:

  - autor plakátu má možnost vymyslet motto výstavy, které doplní do plakátu

  Návrh bude také obsahovat oficiální logo přehlídky a logo MHMP.

  4.    Soutěžní návrh musí obsahovat na zadní straně tyto informace:

  - jméno a příjmení autora

  - telefon autora a emailová adresa

  - podpis autora

  - název školy

  - telefon do školy a emailová adresa

  - ročník

  - jméno kontaktní osoby za školu

  5.    Soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny a nebudou obsahovat všechny požadované informace, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.

  6.    Soutěžící svým podpisem na soutěžním návrhu dává najevo souhlas s podmínkami soutěže a bezúplatným vystavením soutěžních prací na webových stránkách provozovaných hlavním městem Prahou či na reálné výstavě přímo v expozici Schola Pragensis.

  Zpracování osobních údajů: Osoby poskytující osobní údaje - ve tvaru: jméno, příjmení, podpis, email a telefon – podáním soutěžního návrhu vyslovují souhlas se zpracováním osobních údajů správcem (vyhlašovatelem) podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) pro účely administrace a registrace soutěžního návrhu plakátu a komunikace organizátora veletrhu Schola Pragensis s autorem soutěžního návrhu plakátu a kontaktní osobou za školu. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a v souladu s platnými právními předpisy.

  Soutěžící vyslovuje souhlas s uveřejněním svého návrhu plakátu s uvedením jména, příjmení, školy, ve které je žákem/studentem, ročníku studia, a to pro potřeby vyhlášení výsledků soutěže na veřejnosti (a to na webových stránkách provozovaných vyhlašovatelem a v tiskových zprávách).

  Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že vyhlašovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, školu, ve které je žákem/studentem a ročníku studia ve sdělovacích prostředcích (médiích – například na internetu), propagačních a reklamních materiálech vyhlašovatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb

  Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů:

  1.    Soutěžící může v rámci soutěže zaslat nejvýše jeden návrh plakátu (vždy sada v předepsaných formátech papíru – viz. následující bod). Každá škola, která se hodlá zúčastnit 23. ročníku výstavy Schola Pragensis 2018 jako vystavovatel, může zaslat nejvýše pět návrhů za pět žáků nebo studentů. Ke každému zaslanému návrhu je nutné zároveň přiložit i soutěžní návrh na CD – nejlépe ve formátu PDF.

  2.    Sada předepsaných formátů papíru, pro které je nutné zpracovat grafický soubor

  - 210 mm x 297 mm (na výšku), standardní plakát

  - 1060 mm x 190 mm (na šířku) – plakát pro rámečky ve vozech metra

  - barevnost neomezena.

  3.    Podoba vítězného plakátu je později využívána i na jiné druhy tiskovin – například pro pozvánky velikosti DL, plakáty až do velikosti formátu papíru A0, CLV rámečky a další formáty. Je proto doporučeno, aby bylo možné podobu plakátu snadno upravovat v grafickém programu.

  4.    V případě, že soutěžní plakát bude obsahovat další informace vyjma výše uvedených, je nutné, aby plakát neobsahoval texty a symboly, které nejsou v souladu s právním řádem České republiky, nepředstavoval neetické jednání, případně aby byl plakát vyvážený z pohledu genderu apod.

  Hodnocení:

  1.    Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí komise jmenovaná vyhlašovatelem soutěže.

  2.    Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:

  a.    splnění požadavků dle zadání,

  b.    originalita soutěžní práce,

  c.    jednoduchost a srozumitelnost,

  d.    možnost využití pro jednotný vizuální styl akce,

  e.    možnost zvětšení, zmenšení a využití pro polygrafické zpracování.

  3.    Hodnotící komise vyhodnotí na základě stanovených kritérií nejlepší návrh
  do 1. 8. 2018.

  Vyhlášení výsledků soutěže:

  Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat. Vyhlašovatel zveřejní výsledky na svých webových stránkách.

  Slavnostní ocenění vítěze soutěže proběhne dne 22. 11. 2018 při zahájení výstavy Schola Pragensis 2018 v Kongresovém centru Praha. Vítěz soutěže obdrží odměnu. Oceněné návrhy plakátů jsou majetkem vyhlašovatele a odměna, kterou vítěz obdrží, nahrazuje autorský honorář. Tímto přechází licenční práva na vyhlašovatele. Vyhlašovatel pak může bezvýhradně plakáty využít pro propagaci výstavy Schola Pragensis a školství v hlavním městě Praze.

  Doplňující informace:

  1.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit.

  2.    Díla, která byla zaslána do soutěže, se nevracejí.

  3.    Vybraná díla, která byla zaslána do soutěže, mohou být vystavena v rámci výstavy Schola Pragensis 2018.

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Pavel Dvořák

  Magistrát hlavního města Prahy

  odbor školství a mládeže

  oddělení regionálního školství

  Jungmannova 35/29

  Praha 1

  V Praze dne: 21. 3. 2018

  Mgr. Lenka Němcová

  ředitelka odboru školství a mládeže MHMP, v.r.

  KE STAŽENÍ - VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

  Logo veletrhu Schola Pragensis ke stažení zde: http://skoly.praha-mesto.cz/87923_KE-STAZENI-LOGA-Schola-Pragensis-a-HMP

  Vloženo: 21.3.2018 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2609 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007