Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkových organizací

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkových organizací:

·    Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

·    Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

·    Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

·    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

·    Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6

·    Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, se sídlem Praha 8, Glowackého 555/6

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

»    odborná kvalifikace dle zákona o ped. pracovnících,

»    příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,

»    plná způsobilost k právním úkonům,

»    bezúhonnost,

»    zdravotní způsobilost,

»    znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

»    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

»    znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

»    základní ekonomické znalosti,

»    organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

»    jméno, příjmení a titul uchazeče,

»    pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

»    datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

»    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

»    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících,

»    strukturovaný životopis,

»    koncepci dalšího rozvoje školy či školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

»    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

»    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy),

»    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka
(ne starší než 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit kterékoliv konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením konkrétního konkursu:

„konkurs – Gymnázium sladkovského“,

„KONKURS – Pražská konzervatoř, Praha 1, Na rejdišti 1“,

„KONKURS – SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, PRAHA 2, JEČNÁ 30“,

„KONKURS – SŠ, ZŠ A MŠ CHOTOUŇSKÁ“,

„KONKURS – MŠS NA LYSINÁCH“,

„KONKURS – PPP pro Prahu 7 a 8“,

a také heslem „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 9. 2. 2018 do 16 hodin do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství a mládeže

Jungmannova 35/29

111 21  PRAHA 1

Vloženo: 15.1.2018 | Dariana Medová | Přečteno: 2099 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007