Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2017

Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 2460 ze dne 17. 10. 2017  k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2017 ukládá ředitelům právnických osob zřízených hl.m. Prahou provést inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy (dále jen inventarizace), kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená hl. m. Prahou a odevzdat příslušnému odboru doklady dle Metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2017 (tab. B) a to s termínem plnění do 1. 2. 2018.

Při inventarizaci je nutno postupovat v souladu s právními předpisy a Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2017 (dále jen Metodický pokyn).

Nemovitý majetek ve vlastnictví hl.m. Prahy bude inventován v počítačovém programu pro evidenci a správu nemovitostí – IS SEM ENO. Aktualizace dat roku 2017, která se týká inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřeného příspěvkovým organizacím do správy, bude provedena odborem SML MHMP.

Usnesení Rady hlavního města Prahy, Metodický pokyn, informace a pokyny k provedení inventarizace včetně požadovaných podkladů k provedení aktualizace inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy v počítačovém systému IS SEM ENO, byly rozeslány do datových schránek jednotlivých příspěvkových organizací a naleznete je v následujících přílohách.

Vzhledem k náročnosti tohoto úkolu Vás žádáme o důsledné dodržení Metodického pokynu a předložení požadovaných dokumentů a podkladů k inventarizaci v předepsaných termínech.

 Přílohy  
 1.    Usnesení Rady HMP č. 2460  1.Usnesení Rady HMP č. 2460.pdf
 2.    Inventarizace 2017 - inventární karty, tabulky  2_Inventarizace 2017_inventární karty_tabulky.xls
 3.    Jmenování hlavní inventarizační komise odboru SML MHMP  3_jmenování komise.pdf
 4.    Pokyny pro inventarizaci příspěvkových organizací 2017  4_Pokyny pro inventarizaci příspěvkových organizací 2017.pdf
 5.    Seznam inventarizačních míst odboru SML MHMP k 31. 12. 2017  5_Seznam inventarizačních míst odboru SML MHMP k 31.12.2017.xls
 6.    Tabulka B - rok 2017  6_tabulka_B_rok_2017.doc
Vloženo: 13.12.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 703 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007