Výkaz S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2018

  Sběr dat

  Termín pro odeslání dat ze škol je MŠMT stanoven nejpozději do 11.6.2018.

  Žádáme o dodržení tohoto termínu.

  Výkaz vyplňují všechny mateřské školy, včetně mateřských škol samostatně zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „rejstřík“). Výkaz nevyplňují mateřské školy při zdravotnických zařízeních a mateřské školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

  Výkaz neodevzdávají školy, v nichž se z jakýchkoli důvodů nekonal zápis k předškolnímu vzdělávání (škola se bude rušit, nedostavilo se žádné dítě k zápisu, apod.). Škola tuto skutečnost pouze oznámí příslušnému zpracovatelskému místu (viz dále).

  Výkaz se vyplňuje za jednotlivá samostatná místa mateřské školy, kde se uskutečnil zápis (dále jen „pracoviště“), zapsaná do rejstříku. Za pracoviště mateřské školy se považuje takové pracoviště dané školy, v němž se za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném rozsahu vyplývajícím z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a které s jiným vykazujícím pracovištěm téže školy prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani s ním není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako mateřská škola. V dalším textu se pod pojmem „škola“ rozumí též pracoviště, pokud ze souvislostí nevyplývá jiný výklad. Pokud škola organizovala zápis pouze na jednom pracovišti, vyplní jen jeden výkaz, do kterého zahrne všechny požadované údaje.

  Způsob předání je elektronicky v internetové aplikaci pro sběr dat "Sběr dat regionální školství" na http://sberdat.uiv.cz/login/ a následné zaslání tištěné podoby výkazu. Tištěné verze formulářů statistických výkazů (podepsané ředitelem školy a orazítkované) doručte na adresu; pro zaslání je také možno využít datové schránky:

  Magistrát hl. m. Prahy
  odbor školství a mládeže
  oddělení kontroly, stížností a organizační
  úsek rejstříku, statistiky a výkaznictví
  Jungmannova 29/35
  111 21 Praha 1

  V případě, že se ve škole nekonal zápis k předškolnímu vzdělávání (škola se bude rušit, nedostavilo se žádné dítě k zápisu, apod.). je nutné tuto skutečnost oznámit správnímu úřadu na:
  - kristina.hunkova@praha.eu (za obvod: Praha 3, Praha 4, Praha 7, Praha 8, Praha 9)
  - lenka.mudrova@praha.eu (za obvod: Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 10).
  Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.

  Kontakty na zpracovatele S51-01 podle obvodů Prahy ke stažení ZDE.

  Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením do aplikace kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

  Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.


   


  Důležité odkazy:

   

  Zdroj: MŠMT

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 29.5.2017 | Aktualizováno: 14.5.2018 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 1371 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007