Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

»    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

»    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

»    plná způsobilost k právním úkonům,

»    bezúhonnost,

»    zdravotní způsobilost,

»    znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

»    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

»    znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

»    základní ekonomické znalosti,

»    organizační a řídící schopnosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

»    jméno, příjmení a titul uchazeče,

»    pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

»    datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce přiložte:

»    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

»    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

»    strukturovaný životopis,

»    koncepci dalšího rozvoje školy (rozsahu max. 5 stran strojopisu),

»    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

»    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/konkursy),

»    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky
(ne starší než 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu
bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením
„KONKURS – Obchodní akademie, Kubelíkova“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 19. 5. 2017 do 15 hodin do podatelny:

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství a mládeže

Jungmannova 35/29

111 21  PRAHA 1

Vloženo: 10.5.2017 | Dariana Medová | Přečteno: 1386 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007