Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jižní Město

Rada HMP vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Dům dětí a mládeže Jižní Město

se sídlem Šalounova 2024, Praha 4

Předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

- odborná kvalifikace a praxe podle § 17 zákona o pedagogických pracovnících,

- způsobilost k právním úkonům,

- bezúhonnost,

- zdravotní způsobilost,

- praxe v oboru min. 4 roky,

- dále výhodou zkušenosti s řízením provozu.

Požadavky pro výkon funkce ředitele:

- znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

- základní ekonomické znalosti,

- organizační a řídící schopnosti.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení, titul,

b) datum a místo narození,

c) místo trvalého pobytu,

d) datum a podpis.

K přihlášce přiložte:

- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

- doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem,

- strukturovaný životopis,

- koncepci dalšího rozvoje školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude rovněž obsahovat analýzu hospodaření tohoto školského zařízení (podklady za uplynulých 5 let budou k dispozici v DDM), rozvojové záměry organizace (nabídka aktivit, prostorové zázemí apod.) v souladu s uvedením ekonomických možností a potenciálu a konkrétní spoluprací se školami v lokalitě,

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),

- čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971, příslušný formulář jek dispozici na internetových stránkách http://skoly.praha.eu/pro-verejnost/konkursy),

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů. Další informace můžete získat na odboru sportu a volného času MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, oddělení volného času, tel. 236 005 908. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením „Konkurs – Dům dětí a mládeže Jižní Město“ a „Neotvírat“ musí být doručeny do 16. 9. 2016 do 16 hod.

do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor sportu a volného času

Jungmannova 35/29

111 21 Praha 1

Vloženo: 22.6.2016 | Pavel Dvořák | Přečteno: 5255 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007