Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, se sídlem 101 00 Praha 10, Francouzská 56/260

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,

se sídlem 101 00 Praha 10, Francouzská 56/260

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 

»    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

»    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

»    způsobilost k právním úkonům,

»    bezúhonnost,

»    zdravotní způsobilost. 

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

»    znalost školských předpisů a školské problematiky,

»    základní ekonomické znalosti,

»    organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce přiložte:

»    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

»    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

»    strukturovaný životopis,

»    koncepci dalšího rozvoje pedagogicko-psychologické poradny (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

»    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

»    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy),

»    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením
„KONKURS – pedagogicko-psychologická poradna pro prahu 1, 2 a 4“ a „NEOTEVÍRAT“ musí být doručeny do 24. 6. 2016 do 16 hodin do podatelny:   

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství a mládeže

Jungmannova 35/29

111 21  PRAHA 1

Vloženo: 2.6.2016 | Dariana Medová | Přečteno: 1462 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007