Vyhlášení dotačního programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016“

   

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. 4. 2016 v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, II. kolo rozvojového programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016“, http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp

  Rozvojový program je vyhlašován ve dvou modulech.   

  Modul A i B je zaměřen na finanční podporu asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým školské poradenské zařízení doporučilo asistenta pedagoga před 1. září 2016.  Toto doporučení nezakládá nárok na zajištění asistenta pedagoga coby podpůrného opatření dle nové právní úpravy.

  Rozvojový program obsahuje dva moduly - dva rozvojové programy:

  1.    Modul A - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016, účelový znak: 33215. Ke dni podání žádosti o dotaci je nutno doložit souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období září -  prosinec 2016 a nedílnou součástí žádosti je platné doporučení asistenta pedagoga ŠPZ pro období září - prosinec 2016 a Souhrn informací o žadateli na formuláři uvedeném v příloze č. 2.

  2.    Modul B - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období září – prosinec 2016, účelový znak: 33457. Ke dni podání žádosti o dotaci doloží souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období září -  prosinec 2016 a nedílnou součástí žádosti je Souhrn informací o žadateli na formuláři stanoveném v příloze č. 2.

  Školy zřizované kraji, obcemi a školy soukromé zašlou žádost o poskytnutí dotace v tomto programu na formuláři stanoveném v příloze č. 1 (1. list) příslušnému krajskému úřadu  nejpozději do 20. 5. 2016.  Součástí žádosti o poskytnutí dotace je kopie platného souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga vystaveného krajským úřadem, na období, na které je o finanční prostředky žádáno.

  Adresa pro doručení žádostí na KÚ:
  Magistrát hl. m. Prahy
  Odbor školství a mládeže
  Modul A - Mgr. Halka Smolová Závorová
  Modul B – Mgr. Eva Hlucháňová
  Jungmannova 35/29
  111 21 Praha 1

   

   

   

   

   

  Vloženo: 11.4.2016 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 3016 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007