Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindfřišská 16

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

 

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36.

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

-    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

-    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

-    způsobilost k právním úkonům,

-    bezúhonnost,

-    zdravotní způsobilost.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

-    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

-    základní ekonomické znalosti,

-    organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce přiložte:

-    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

-    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

-    strukturovaný životopis,

-    koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),

-    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),

-    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy),

-    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením „Konkurs – Gymnázium prof. Jana Patočky" a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 22. 5. 2015 do 16:00 hod. do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy

odbor školství a mládeže

Jungmannova 35/29

111 21 Praha 1

Vloženo: 30.4.2015 | Dariana Medová | Přečteno: 4310 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007