Vyhlášení konkursního řízení o jmenování do funkce ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele / ředitelky příspěvkové organizace

Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školní jídelny:

-    vzdělání – SŠ s maturitní zkouškou, specializace na obory gastronomie nebo potravinářství,

-    praxe v oboru minimálně 5 let,

-    způsobilost k právním úkonům,

-    bezúhonnost,

-    zdravotní způsobilost,

-    dále výhodou zkušenosti s řízením provozu.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

-    základní ekonomické znalosti,

-    znalost právních předpisů společného / školního stravování, včetně právních předpisů hygienických a dále pak souvisejících právních předpisů,

-    organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:

-    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

-    doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,

-    strukturovaný životopis,

-    koncepci dalšího rozvoje školní jídelny (v rozsahu maximálně 2 stran strojopisu),

-    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),

-    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971, příslušný formulář lze najít na stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz, odkaz školství),

-    lékařské potvrzení, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele / ředitelky (ne starší 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením „Konkurs - Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 3. 4. 2015 do 16:00 hod. do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy

odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Vloženo: 6.3.2015 | Pavel Dvořák | Přečteno: 3158 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007