Vyhlášení konkursního řízení o jmenování do funkce ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

-    odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

-    příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

-    způsobilost k právním úkonům,

-    bezúhonnost,

-    zdravotní způsobilost.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

-    znalost školských právních  předpisů a školské problematiky,

-    základní ekonomické znalosti,

-    organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:

-    ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

-    doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

-    strukturovaný životopis,

-    koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),

-    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),

-    čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz , odkaz školství),

-    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením „Konkurs – Obchodní akademie,  Praha  1,  Dušní 7“  a  „NEOTVÍRAT“  musí  být  doručeny  do 3. 4. 2015 do 16 hod. do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Vloženo: 6.3.2015 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2322 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007