Termíny sběrů dat: leden až červenec 2020

Sběr dat

Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání od ledna do července 2020

===================================================================================================================================

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).
Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat". 

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:
IČO: xxxxxxxx sběr dat  
===================================================================================================================================


Školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení vzniká povinnost předávat data níže uvedených výkazů podle § 28 odst. 5 školského zákona. Předávání dat dále upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 202/2016 Sb.

Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy ve školním roce 2019/20 předává individuální údaje ze školní matriky.

Současně proběhne sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství  (výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba).

Sběr dat do Informačního systému o platech (ISP) proběhne na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a nařízení vlády č. 328/2013 Sb.o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech.

 

Označení

Popis 

Podle stavu k 

Termín předání 

Způsob předání

Další informace 

P1-04
Ukončeno.jpg

výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 4. čtvrtletí 2019

31.12.2019

15.1.2020 elektronicky + tisk datovou schránkou odkaz na článek

ISP *
Ukončeno.jpg

Informační systém o platech MF ČR za celý rok 2019 31.12.2019 15.1.2020 e-mailem (xml soubor + výstup z "Anonymní kontroly") odkaz na článek

INVENTARIZACE *
Ukončeno.jpg

inventarizace nemovitého majetku 2019 31.12.2019 31.1.2020 tištěné výstupy odkaz na článek

M10a, M8a

výkaz o VOŠ a o SŠ - sběr dat z matrik 31.3.2020 15.4.2020 elektronicky + tisk datovou schránkou odkaz na článek

M3a, M9a

výkaz o ZŠ a o konzervatoři - sběr dat z matrik 31.3.2020 15.4.2020 elektronicky + tisk datovou schránkou odkaz na článek

P1-04

výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1. čtvrtletí 2020 31.3.2019 15.4.2020 elektronicky + tisk datovou schránkou odkaz na článek

S 51-01

výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 31.5.2020 10.6.2020 elektronicky + tisk datovou schránkou odkaz na článek

S 53-01

výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole 31.5.2020 10.6.2020 elektronicky + tisk datovou schránkou odkaz na článek

S 5-01

výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích 31.5.2020 10.6.2020 elektronicky + tisk datovou schránkou odkaz na článek

ISP *

Informační systém o platech MF ČR za 1. pololetí 2020 30.6.2020 15.7.2020  e-mailem (xml soubor + výstup z "Anonymní kontroly") odkaz na článek

P1-04

výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 2. čtvrtletí 2020 30.6.2020 15.7.2020  elektronicky + tisk datovou schránkou  odkaz na článek

* - škola nebo školské zařízení poskytuje data přímo svému zřizovateli (MČ nebo HMP), neplatí pro soukromé a církevní školy a školská zařízení

Kontakty na zpracovatele dle typu výkazu a termíny předání naleznete ZDE.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované)pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

 

IČO: xxxxxxxx sběr dat

 

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem k opravě) základní školy (M3a), střední školy (M8a), konzervatoře (M9a) nebo vyšší odborné školy (M10a) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.


Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Dotazy související s internetovou aplikací "Matrika" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


Aktuálně probíhající sběry dat:


ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH TERMÍNŮ.

Ukončené sběry dat:

  • výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 4. čtvrtletí 2019
  • informační systém o platech MF ČR za celý rok 2019
  • inventarizace nemovitého majetku 2019


- Data výkazu P1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 a 15.1.2021).
- Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) do MŠMT.
- Školy zřizované církví, krajem a školy soukromé odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství krajského úřadu, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
- Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
- Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně do MŠMT.
- Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Důležité dokumenty:

  • Vyhláška č. 364/2005 (ve znění vyhlášky č. 162/2018) o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (pdf, 240 kB)

Důležité odkazy:

 

Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: MŠMT

NAHORU

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 8.7.2014 | Aktualizováno: 17.3.2020 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 24581 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007