Termíny sběrů dat: leden až červenec 2018

Sběr dat

Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání od ledna do července 2018

Školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení vzniká povinnost předávat data níže uvedených výkazů podle § 28 odst. 5 školského zákona. Předávání dat dále upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 202/2016 Sb.

Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy ve školním roce 2015/16 předává individuální údaje ze školní matriky.

Současně proběhne sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství  (výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba).

Sběr dat do Informačního systému o platech (ISP) proběhne na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a nařízení vlády č. 328/2013 Sb.o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech.

 

Označení

Popis 

Podle stavu k 

Termín předání 

Způsob předání

Další informace 

P1-04
Obrázek bez popisku

výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 4. čtvrtletí 2017

31.12.2017

15.1.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

ISP *
Obrázek bez popisku

Informační systém o platech MF ČR za celý rok 2017 31.12.2017 15.1.2018 e-mailem (xml soubor + výstup z "Anonymní kontroly") odkaz na článek

INVENTARIZACE *
Obrázek bez popisku

inventarizace nemovitého majetku 2017 31.12.2017 1.2.2018 tištěné výstupy odkaz na článek

M10a, M8a
Obrázek bez popisku

výkaz o VOŠ a o SŠ - sběr dat z matrik 31.3.2018 16.4.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

M3a, M9a
Obrázek bez popisku

výkaz o ZŠ a o konzervatoři - sběr dat z matrik 31.3.2018 16.4.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

P1-04
Obrázek bez popisku

výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1. čtvrtletí 2018 31.3.2018 15.4.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

S 51-01
Obrázek bez popisku

výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 31.5.2018 11.6.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

S 53-01
Obrázek bez popisku

výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole 31.5.2018 11.6.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

S 5-01
Obrázek bez popisku

výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích 31.5.2018 11.6.2018 elektronicky + tisk odkaz na článek

ISP *
Obrázek bez popisku

Informační systém o platech MF ČR za 1. pololetí 2018 30.6.2018 15.7.2018  e-mailem (xml soubor + výstup z "Anonymní kontroly") odkaz na článek

P1-04
Obrázek bez popisku

výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 2. čtvrtletí 2018 30.6.2018 15.7.2018  elektronicky + tisk  odkaz na článek

* - škola nebo školské zařízení poskytuje data přímo svému zřizovateli (MČ nebo HMP), neplatí pro soukromé a církevní školy a školská zařízení

Kontakty na zpracovatele dle typu výkazu a termíny předání naleznete ZDE.

Tištěné verze formulářů statistických výkazů (podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) doručte na adresu (mimo organizací zřízených MŠMT); pro zaslání je také možno využít datové schránky:

MHMP
odbor školství a mládeže
oddělení kontroly, stížností a organizační
úsek rejstříku, statistiky a výkaznictví
Jungmannova 29/35
111 21 Praha 1

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu a znovu odešle data i výpis opraveného výkazu zpracovatelskému místu, a to jen po dohodě s ním. Tisk výkazu s opravenými údaji lze provést až po odeslání dat zpracovatelskému místu. Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami či nevhodným komentářem zpracovatelským místem vrácen.

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky základní školy (M3a), střední školy (M8a), konzervatoře (M9a) nebo vyšší odborné školy (M10a) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat zpracovatelskému místu.

V případě opravy výkazu je nutné (v souladu s metodikou pro jejich vyplňování) celý výkaz opětovně vytisknout, orazítkovat a podepsat. Dále je nutné výkaz na prvním listu označit číslem opravy (OPRAVA č. 1…).

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Dotazy související s internetovou aplikací "Matrika" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


Aktuálně probíhající sběry dat:

 •  

ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH TERMÍNŮ.

Ukončené sběry dat:

 • výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 4. čtvrtletí 2017
 • informační systém o platech MF ČR za celý rok 2017
 • inventarizace nemovitého majetku 2017
 • výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1. čtvrtletí 2018
 • výkazy M3a, M8a, M9a, M10a (sběry dat z matrik)
 • výkaz S51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
 • výkaz S5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
 • výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 2. čtvrtletí 2018
 • informační systém o platech MF ČR za 1. pololetí 2018


- Data výkazu P1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2018, 15.7.2018, 15.10.2018 a 15.1.2019).
- Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) do MŠMT.
- Školy zřizované církví, krajem a školy soukromé odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství krajského úřadu, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
- Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
- Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně do MŠMT.
- Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Důležité dokumenty:

 • Vyhláška č. 364/2005 (ve znění vyhlášky č. 202/2016)o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (pdf, 203 kB)

Důležité odkazy:

 

Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: MŠMT

NAHORU

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 8.7.2014 | Aktualizováno: 14.8.2018 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 19016 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007