Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 •  příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
  České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
  (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce)

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením
„KONKURS – MŠ SPECIÁLNÍ, ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ, PRAHA 9, BÁRTLOVA 83“ a „NEOTVÍRAT“
musí být doručeny do 18. 11. 2013 do 18 hodin do podatelny:

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

111 21  PRAHA 1

Vloženo: 1.11.2013 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 3642 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007