Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,   Praha 1, Na Příkopě 16.

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 •  příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz , odkaz školství),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením „Konkurs – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 22. 11. 2013 do 15:00 hod. do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29,

111 21 Praha 1

Vloženo: 1.11.2013 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 3624 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007