Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

 

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (rozsahu max. 5 stran strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://školy.praha.eu),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením
„KONKURS – SOU služeb, PRAHA 9, Novovysočanská 5“ a „NEOTVÍRAT“
musí být doručeny do 14. 11. 2013 do 16 hodin do podatelny:

 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Odbor školství, mládeže a sportu
 • Jungmannova 35/29
 • 111 21  PRAHA 1

 

Vloženo: 30.10.2013 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 3940 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007