Sběr dat výkazu S5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Sběr dat

Termín pro odeslání dat ze škol je MŠMT stanoven nejpozději do 10.6.2019.

Žádáme o dodržení tohoto termínu.

Výkaz vyplňují střední školy a konzervatoře včetně škol zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „rejstřík“), v nichž bude ve školním roce 2019/20 organizována denní forma vzdělávání a do nichž jsou přijímáni žáci do 1. ročníku. Do výkazu se zahrnují i uchazeči a přijatí do nástavbového studia a do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání. Všechny údaje se vyplňují pouze za 1. kolo přijímacího řízení a to podle stavu k 31. 5. 2019.

Střední školy při školských zařízeních zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu výkaz nevyplňují.

Škola vyplňuje jen jeden výkaz bez ohledu na počet odloučených pracovišť (míst poskytovaného vzdělávání).

Způsob předání je elektronicky v internetové aplikaci pro sběr dat "Sběr dat regionální školství" na http://sberdat.uiv.cz/login/.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

 

IČO: xxxxxxxx sběr dat

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.

V případě, že je škola mimo provoz, zrušena nebo ukončena její činnost (nebo např. neotvírá 1. ročník nebo nemá denní studium) je nutné tuto skutečnost oznámit správnímu úřadu na stanislav.beldik@praha.eu. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením do aplikace kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.


 


Důležité odkazy:

 

Zdroj: MŠMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 24.5.2013 | Aktualizováno: 20.5.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 9924 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007