Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední škola Náhorní, se sídlem 182 00 Praha 8, U Měšťanských škol 525/1

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Střední škola Náhorní, se sídlem 182 00 Praha 8, U Měšťanských škol 525/1

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz, odkaz školství),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do 24. 5. 2012 do 15 hodin do podatelny či poštou na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

111 21  Praha 1

 

 

 

Vloženo: 7.5.2012 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 5090 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007