Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří podle stavu k 30.9.2020 a VOŠ podle stavu k 31.10.2020Obrázek bez popisku

Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy. Sběr dat bude probíhat na „ostrém“ serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/.

Aktuálně
======================================================================================================================

Obrázek bez popisku Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik zveřejněno MŠMT ve sběrové
aplikaci "matrika" a ke stažení ZDE. Upozorňujeme na:
    Definici odloučeného pracoviště
Před importem dat zkontrolujte údaje v nabídce „Nastavení částí“, zda odpovídají
skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů). Na stránkách MŠMT
https://www.msmt.cz/file/53592/ nebo
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dulezite-dokumenty
naleznete zpřesňující výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování
nepedagogické práce ze státního rozpočtu, který se primárně týká škol zřízených
obcí nebo krajem. O přidání/odebrání pracoviště žádejte prostřednictvím
Vašeho správního úřadu.
Při testování je nutné importovat všechny vytvořené
datové soubory k rozhodnému datu 30. 9. 2020 (VOŠ 31. 10. 2020). Školy
odevzdávají soubory za jednotlivá pracoviště, popsaná ve vysvětlivkách
k jednotlivým výkazům, na kterých za normálních okolností probíhá výuka.
Tato pracoviště školy uvedly na výkaze R 13-01 o ředitelství k 30. 9. 2020.
    -----------------------------------------
ZŠ – třídy zřízené podle § 16 odst., 9 školského zákona (výkaz M 3, oddíl X,
sloupec 13)
§ 16, odst. 9 - Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami
(9) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým
postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení,
závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami
nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny
.
Zařadit do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy
lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené ve větě první, shledá-li školské
poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte,
žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování
podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2 nepostačovala
k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání.
Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo
zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského
zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta.
Třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění
uvedeného v § 16 odst. 9 ŠZ; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat
i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 ŠZ, přičemž jejich počet
nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě
,
oddělení nebo studijní skupině podle §25, odst. 1, vyhlášky č. 27/2016.


Obrázek bez popisku Dále upozorňujeme, aby školy aktualizovali/udržovaly platné kontaktní údaje
pro sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ . Informace,
týkající se sběru dat z matrik MŠMT (které je gestorem sběrů dat) zasílá na tyto
kontaktní údaje, a proto školy, které je neaktualizují, nebo je nemají vyplněné, je
nemusí vůbec obdržet.

Obrázek bez popisku Dále upozorňujeme, aby školy věnovaly pozornost kontrole nastavení částí
(vykazujících pracovišť) u základních a středních škol, tzn. zda před importem
dat nastavení odpovídá skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů).

Obrázek bez popisku Po zdařeném importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav –
výkaz, přehledky. Kontrolou zejména počtu tříd, žáků a jejich speciálních
vzdělávacích potřeb můžete odhalit chyby.

Obrázek bez popisku Další aktuální informace ze sběrové aplikace "matrika" k seznámení ZDE
(v aplikaci naleznete pod ikonou vykřičníku vpravo nahoře).
=======================================================================================================================

Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří k rozhodnému datu 30.9.2020 bude probíhat od 30.9.2020 do 15.10.2020.
Sběr dat ze školních matrik VOŠ k rozhodnému datu 31.102020 bude probíhat od 31.10.2020 do 16.11.2020.

  V rámci sběru dat z matrik jsou sbírány údaje o žácích/studentech se speciálními vzdělávacími potřebami. Data budou předávána formou individuálních dat ze školních matrik a tyto údaje jsou součástí dat dalšího anonymizovaného souboru, který se týká žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a přiznaných podpůrných opatření - z těchto dat se vygeneruje příloha "R 43-01 výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2021". Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2020. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2020 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

V rámci sběru dat k 30.9./31.10.2020 odesíláte na správní úřad:

 • základní školy (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M3, případně příloha R43-01 
 • střední školy (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M8, případně příloha R43-01 
 • konzervatoře (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy M9, případně příloha R43-01 
 • vyšší odborné školy (podle stavu k 31.10.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M10, případně příloha R43-01

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

IČO: xxxxxxxx sběr dat

 

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem/MŠMT k opravě) základní školy (M3), střední školy (M8), konzervatoře (M9) nebo vyšší odborné školy (M10) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete ZDE.


Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možné testovat správnost předávaných dat k rozhodnému datu 30.9.2020 (ZŠ, SŠ a konzervatoře) resp 31. 10. 2020 (VOŠ). Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.


 • Aktuality ke sběru dat zveřejňované na webu MŠMT zde.
 • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
 • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
 • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
 • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
 • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
 • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


zdroj: MŠMT

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 12.3.2012 | Aktualizováno: 25.9.2020 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 17092 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007