Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří podle stavu k 30.9.2019 a VOŠ podle stavu k 31.10.2019

Sběr dat byl uzavřen

Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoří k rozhodnému datu 30.9.2014

Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy. Sběr dat bude probíhat na „ostrém“ serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/.
 

Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří rozhodnému datu 30.9.2019 bude probíhat od 30.9.2019 do 15.10.2019.
Sběr dat ze školních matrik VOŠ k rozhodnému datu 31.10.2019 bude probíhat od 31.10.2019 do 15.11.2019.

  V rámci sběru dat z matrik jsou sbírány údaje o žácích/studentech se speciálními vzdělávacími potřebami. Data budou předávána formou individuálních dat ze školních matrik a tyto údaje jsou součástí dat dalšího anonymizovaného souboru, který se týká žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a přiznaných podpůrných opatření - z těchto dat se vygeneruje příloha "R 43-01 výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2020". Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2019. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2019 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.  
 ===================================================================================================================================
Aktuálně

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).
Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat". 

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:
IČO: xxxxxxxx sběr dat  

===================================================================================================================================

Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

V rámci sběru dat k 30.9.2019/31.10.2019 odesíláte na správní úřad:

 • základní školy (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M3, případně příloha R43-01
 • střední školy (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M8, případně příloha R43-01
 • konzervatoře (podle stavu k 30.9.) - potvrzený výtisk sestavy M9, případně příloha R43-01
 • vyšší odborné školy (podle stavu k 31.10.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M10, případně příloha R43-01

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

IČO: xxxxxxxx sběr dat

 

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem/MŠMT k opravě) základní školy (M3), střední školy (M8), konzervatoře (M9) nebo vyšší odborné školy (M10) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete ZDE.


Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možné otestovat správnost předávaných dat. Kontrola správnosti předávaných údajů k rozhodnému datu 30.9.2019/31.10.2019 zde bude umožněna od 5.9.2019. Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.


 • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
 • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
 • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
 • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
 • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
 • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


zdroj: MŠMT

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 12.3.2012 | Aktualizováno: 4.12.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 14191 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007